Αισθητική σημασία και αξία της μύτης – Ιδανικές αναλογίες της μύτης

Η μύτη στο πρόσωπο

Ποιές πρέπει να είναι οι αναλογίες του μεγέθους της μύτης σε σχέση με το πρόσωπο;

Σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα σχετικά με τις αισθητικές αναλογίες των μορίων του προσώπου στον Δυτικό πολιτισμό, η μύτη κατέχει την κεντρική θέση του προσώπου (εικ.1α,γυναίκα, 1β,άνδρας, εικ.2α,β,γ άνδρας, εικ.3α,β,γ γυναίκα) και συμβάλλει σημαντικά σ’ αυτό που ονομάζουμε “ομορφιά” .

Συγκεκριμένα:

α) Όσον αφορά το μήκος της θεωρείται ότι πρέπει να καταλαμβάνει το κεντρικό ⅓ του συνολικού μήκους του προσώπου.

Εικ.1α,β. Φαίνεται ότι η μύτη καταλαμβάνει το κεντρικό ⅓ του μήκους του προσώπου και στην γυναίκα και στον άνδρα.
Εικ.2α,β,γ. Έχει χωρισθεί το πρόσωπο σε 3 ίσα μέρη στην προεγχειρητική (εικ.2α) και στην μετεγχειρητική φωτογραφία (εικ.2β) του χειρουργημένου ασθενούς μου. Φαίνεται πολύ ωραία ότι το μήκος της μύτης ήταν μεγαλύτερο από το ⅓ του προσώπου προεγχειρητικά (εικ.2α) και αποκαταστάθηκε ιδανικά μετά την επέμβαση. Σημειωτέον ότι ο ασθενής προσήλθε για δυσκολία στην αναπνοή. Κατά την εξέταση διαγνώσθηκε δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας. Μπορείτε να δείτε στο Φωτογραφικό υλικό στην ομάδα μύτη με δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας ότι έχει αποκατασταθεί και το Profile και η δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας. Η αλλαγή (μεταμόρφωση) προς το καλύτερο είναι εμφανής, ο ασθενής αναπνέει φυσιολογικά και είναι ευτυχισμένος.
Εικ.3α,β,γ. Φαίνεται η διαφορά στις διαστάσεις της μύτης ως προς το μήκος και την προβολή της προς τα εμπρός προεγχειρητικά (εικ.3β) και μετεγχειρητικά (εικ.3γ), όπου αγγίζει τα όρια της ιδανικής προβολής (εικ.3α, σκίτσο, και 3γ, τελικό αποτέλεσμα). Η αλλαγή είναι εντυπωσιακή.

β) Όσον αφορά το πλάτος της θεωρείται ότι πρέπει να καταλαμβάνει το κεντρικό ⅕ του συνολικού πλάτους του προσώπου (εικ.4α,β,γ).

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που χρειάζονται ρινοπλαστική (πάνω από 90% -95% ) απαιτείται κάποια εκλέπτυνση της κορυφής της μύτης. Άλλοτε η απαιτούμενη εκλέπτυνση είναι μεγάλη όπως στην εικ. 4 και άλλοτε μικρότερη.

Εικ.4α,β,γ. Φαίνεται το μεγαλύτερο πλάτος της μύτης αλλά και η προς τα αριστερά απόκλισή της προγχειρητικά (εικ.4β) και οι σωστές αναλογίες όπως και ο ευθιασμός της μετεγχειρητικά (εικ. 4γ), που αγγίζουν τις αναλογίες του ιδανικού προσώπου.

Ποια είναι η θέση της μύτης στο ιδανικό profile του προσώπου;

α) Οι γωνίες που σχηματίζει η μύτη με τα άλλα μόρια του προσώπου που την περιβάλλουν όπως με τα χείλη (ρινοχειλική γωνία) και το μέτωπο (μετωπορινική γωνία) φαίνονται στην εικόνα 5β,6α,β,γ. Η ρινοχειλική γωνία πρέπει να είναι πάνω από 90ο (95ο-100ο στους άνδρες και μέχρι 110ο στις γυναίκες). Η μετωπορική γωνία είναι πάντοτε αμβλεία και μπορεί να φθάνει ως τις 170ο-180ο όπως στην αρχαία Ελληνική μύτη που βλέπουμε στα αγάλματα. Οι γωνίες αυτές ποικίλουν στους ανθρώπους των διαφόρων εθνοτήτων και φυλών.

Εικ. 5α,β. Στην εικ.5β, πλάγια προβολή φαίνονται οι γωνίες της μύτης (ρινοχειλική & μετωπορινική) ως και οι αναλογίες του μήκους όπως έχει αναφερθεί.
Εικ. 6α,β,γ. Φαίνεται η μεγάλη μύτη προεγχειρητικά (εικ. 6α) και οι αμβλείες γωνίες και αναλογίες της μύτης μετεγχειρητικά (ρινοχειλική περίπου 110ο και μετωπορινική όση και η ιδανική (6γ).

β) Η προβολή της κορυφής της μύτης προς τα εμπρός, είναι πολύ μεγάλης σημασίας όσον αφορά την αισθητική του προσώπου. Σήμερα πιστεύεται ότι η προβολή της κορυφής προς τα εμπρός πρέπει να είναι το 55-60%του μήκους της (μέθοδος του Goode’s όπως φαίνεται στην εικόνα 7).

Εικ. 7α,β,γ. Εάν η απόσταση BC (5β) είναι μεγαλύτερη από το 0,55-0,60 της AB (ΙΙ) (5β), τότε υπάρχει υπερ-προβολή της κορυφής (μέθοδος του Goode’s).
Εικ. 8α,β,γ. Φαίνεται μετεγχειρητικά (εικ.8β) η σωστή προβολή της κορυφής. Σε σχέση με το σκίτσο αγγίζει την ιδανική προβολή και έχει και τις ιδανικές γωνίες με τα άλλα μόρια του προσώπου.

Από τα παραπάνω λοιπόν αποδεικνύεται η μεγάλη αισθητική αξία της μύτης.
Από τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα των “ασθενών” μου φαίνεται, πόσο σημαντική είναι για το πρόσωπο η σωστή αποκατάσταση της μύτης.

Για να επιτύχουμε όμως αποτελέσματα σαν αυτά θα πρέπει να έχουμε αξιολογήσει και την παραμικρή δυσμορφία προεγχειρητικά και με υπομονή και επιδεξιότητα να την αντιμετωπίσουμε στο χειρουργείο. Διότι ναι μεν ισχύει ότι “το καλύτερο είναι εχθρός του καλού” όπως λέει το ρητό, όμως δεν παύει να ισχύει το ότι “το άριστο είναι πράγματι καλύτερο από το καλό”.