Αισθητικά προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν

Γράφει ο Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) Κόλλιας Παναγιώτης.

Ποια είναι τα αισθητικά προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν;

Τι είναι ο ύβος (καμπούρα) (εικ. 1α,β);

Είναι μια από τις χειρότερες δυσμορφίες της μύτης και η πιο συχνή. Ο ύβος είναι δυνατόν να αφορά το χόνδρινο τμήμα της ράχης της μύτης, το οστέϊνο τμήμα ή όπως συχνότερα συμβαίνει και τα δύο (οστεοχόνδρινος ύβος). Διορθώνεται χειρουργικά με την ρινοπλαστική που σε έμπειρα χέρια είναι σχετικά εύκολη. Η επιτυχημένη επέμβαση μεταμορφώνει προς το καλύτερο τον χειρουργημένο και ικανοποιεί τις προσδοκίες του.

Εικ. 1α,β. Φαίνεται ο μεγάλος οστεοχόνδρινος ύβος και η ευθιασμένη ράχη της μύτης μετεγχειρητικά.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας

Ποιες είναι οι διάφορες παραμορφώσεις της κορυφής της μύτης;

Φαρδιά κορυφή (εικ.2α,β, 3α,β): Τι είναι;

Η φαρδιά κορυφή αποτελεί μία από τις συχνότερες δυσμορφίες της μύτης. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ρινοπλαστικής απαιτείται εκλέπτυνση της κορυφής (άλλοτε άλλου βαθμού) αν θέλουμε να επιτύχουμε την τέλεια προβολή της και συνολικά άριστα αποτελέσματα (εικ.2α,β, 3 α,β). Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η πλαστική της κορυφής της μύτης αποτελεί το δυσκολότερο κομμάτι της ρινοπλαστικής και απαιτεί μεγάλη εμπειρία και χειρουργική δεξιοτεχνία. Έχει ειπωθεί ότι όποιος μπορεί να χειρουργήσει σωστά την κορυφή της μύτης, ελέγχει πλήρως την ρινοπλαστική. Οι περισσότερες αποτυχημένες ρινοπλαστικές οφείλονται σε κακή παρέμβαση στην κορυφή και δύσκολα αντιμετωπίζονται με επανεγχείρηση.

Εικ. 2α,β. Φαίνεται η μεγάλη μύτη με φαρδιά κορυφή και απόκλιση προς τα αριστερά (εικ.2α). Με την τοποθέτηση των κάθετων γραμμών φαίνεται καλύτερα η άριστη αναλογία της μύτης σε σχέση με το πρόσωπο και ο ευθιασμός της, μετά την ρινοδιαφραγματοπλαστική (εικ.2β).
Εικ. 3α,β. Φαίνεται η μεγάλη μύτη με φαρδιά κορυφή και απόκλιση προς τα δεξιά (εικ.3α). Με την τοποθέτηση και εδώ των κάθετων γραμμών, φαίνεται καλύτερα η άριστη αναλογία της μύτης σε σχέση με το πρόσωπο και ο ευθιασμός της μετά την επέμβαση (εικ.3β).

Τι είναι η πτώση της κορυφής της μύτης (εικ.4α,β).;

Ενώ φυσιολογικά (όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο αισθητική σημασία & αξία της μύτης) η ρινοχειλική γωνία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 9οo (95o-1000 στους άνδρες και μέχρι 110o στις γυναίκες), στην περίπτωση πτώσης της κορυφής, η γωνία αυτή είναι οξεία δηλαδή μικρότερη των 90o. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αισθητική παραμόρφωση της μύτης, και πολλές φορές μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή. Τα αίτια της πτώσης της κορυφής είναι είτε πρωτοπαθή δηλαδή συγγενή, (εικ.4α) είτε δευτεροπαθή που οφείλονται σε τραυματισμούς ή σε προηγηθείσα αποτυχημένη χειρουργική επέμβαση.

Εικ. 4α,β. Φαίνεται η οξεία ρινοχειλική γωνία προεγχειρητικά (εικ.4α) και η άριστη μετεγχειρητική προβολή της κορυφής (εικ.4β). Ο συγκεκριμένος ασθενής παρουσίαζε μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή η οποία λανθασμένα θεωρήθηκε ότι οφειλόταν σε ΣΡΔ. Παρά το ότι υπεβλήθη σε διόρθωση του ρινικού διαφράγματος από έμπειρο χειρουργό, το πρόβλημα της αναπνοής δεν αποκαταστάθηκε. Το πρόβλημά του οφειλόταν σε δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας στην οποία συμμετείχε και η πτώση της κορυφής. Μετά την επιτυχημένη ρινοπλαστική ο ασθενής αναπνέει φυσιολογικά. Εκτός αυτού έχει μεταμορφωθεί προς το καλύτερο από αισθητικής πλευράς. (Δείτε την πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση και τα Video στην ομάδα μύτη με δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας). Ακόμη δείτε φωτογραφίες χαρακτηριστικών περιπτώσεων πεσμένης κορυφής της μύτης, στις ομάδες: “μύτη με πεσμένη κορυφή”, “μύτη μετατραυματική” και “μύτη μετά από ανεπιτυχή χειρουργική επέμβαση”.

Τι είναι η  υπερ-προβολή της κορυφής της μύτης(εικ.5α,β, 6α,β) ;

Η υπερ – προβολή της κορυφής της μύτης (βλέπε αισθητική αξία της μύτης) είναι μια από τις χειρότερες δυσμορφίες της μύτης. Οφείλεται σε υπερ-ανάπτυξη των διαφόρων ανατομικών στοιχείων της μύτης. Η αποκατάσταση γίνεται με την ρινοδιαφραγματοπλαστική, είναι όμως δύσκολη, διότι πρέπει να επέμβουμε σχεδόν σε όλα τα επιμέρους ανατομικά στοιχεία της μύτης. Η σωστή διόρθωση οδηγεί σε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

γ) Υπερ-προβολή της κορυφής (εικ.5α,β, 6α,β) Η υπερ – προβολή της κορυφής της μύτης (βλέπε αισθητική αξία της μύτης) είναι μια από τις χειρότερες δυσμορφίες της μύτης. Οφείλεται σε υπερ-ανάπτυξη των διαφόρων ανατομικών στοιχείων της μύτης. Η αποκατάσταση γίνεται με την ρινοδιαφραγματοπλαστική, είναι όμως δύσκολη, διότι πρέπει να επέμβουμε σχεδόν σε όλα τα επιμέρους ανατομικά στοιχεία της μύτης. Η σωστή διόρθωση οδηγεί σε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας

Εικ.6α,β. Εδώ φαίνεται η υπερ-προβάλουσα κορυφή προεγχειρητικά (εικ.5α) και το τελικό αποτέλεσμα μετά την επέμβαση (εικ.5β) σ’ αυτή την πολύ δύσκολη μύτη. Το αποτέλεσμα και εδώ είναι εντυπωσιακό.

Τι είναι η απόκλιση από την μέση γραμμή (στραβή μύτη) (εικ.7α,β).;

Είναι κυρίως αποτέλεσμα τραυματισμού της μύτης και αποτελεί μια πολύ σοβαρή δυσμορφία με αισθητικές αλλά και λειτουργικές συνέπειες. Μπορεί να αφορά ολόκληρο τον άξονα της μύτης με απόκλιση από την μέση γραμμή (λοξή μύτη) ή να έχει στραβώσει στο κέντρο σαν μπανάνα (banana deformity), ή να παρουσιάζεται με την μορφή της πεσμένης ή της εφιππιοειδούς μύτης. Η αποκατάσταση είναι πολύ δύσκολη και απαιτεί έμπειρο και εξειδικευμένο χειρουργό. Η δυσμορφία αυτή μπορεί να προληφθεί εάν γίνει ανάταξη του κατάγματος των ρινικών οστών και του διαφράγματος άμεσα ή εντός των 10 πρώτων ημερών από τον τραυματισμό.

Εικ.7α,β. Φαίνεται η μετατραυματική παραμόρφωση της μύτης και ο επιτυχημένος μετεγχειρητικός ευθιασμός της.

Πως παρουσιάζεται παραμόρφωση μύτης μετά από αποτυχημένη επέμβαση;

α) Στο ρινικό διάφραγμα (εικ.8α,β)

Μετά από κακή χειρουργική διόρθωση του ρινικού διαφράγματος μπορεί να προκύψουν πτώση της κορυφής της μύτης και δημιουργία ψευδο-ύβου(εικ. 8) καθώς και εισολκή της στυλίδας ή εφιππιοειδής μύτη με αισθητικές και λειτουργικές συνέπειες.

Εικ. 8α,β. Φαίνεται η πεσμένη κορυφή και ο ψευδο-ύβος μετά από αποτυχημένη επέμβαση στο ρινικό διάφραγμα. Άριστο αποτέλεσμα μετά την ρινοπλαστική με την χρήση αυτομοσχευμάτων. (Ο αφαιρεθής ψευδο-ύβος χρησιμοποιήθηκε για να στηριχθεί η κορυφή (Columella strut graft) με πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα.

β) Αποτυχημένη Ρινοπλαστική (εικ.9α,β)

Μια αποτυχημένη ρινοπλαστική από μη εξειδικευμένο και έμπειρο χειρουργό μπορεί να προκαλέσει καινούργιες αισθητικές δυσμορφίες (εικ. 9) και πολλά λειτουργικά προβλήματα.

Εικ.9α,β. Σ΄αυτή την αποτυχημένη ρινοπλαστική βλέπουμε να παραμένει υπόλειμμα του αρχικού ύβου (έχει αφαιρεθεί μόνο ένα μέρος του οστέινου ύβου) ενώ η κορυφή εξακολουθεί να υπερ-προβάλει. Η δυσμορφία αυτή είναι χειρότερη από αυτήν που είχε η ασθενής πριν χειρουργηθεί. Η διόρθωση έγινε με επανεπέμβαση στο ρινικό διάφραγμα και ρινοπλαστική με πολύ καλό αποτέλεσμα.